Why I take 02 performace hydration Bob Bremner hbes (C776 G774A vrrv)v